Patent

เลขที่สิทธิบัตร ชื่อผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ชื่อผู้ประดิษฐ์ วัน/เดือน/ปี จดสิทธิบัตร ประเภท
15281 อุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนสายถุงน้ำยาล้างไตแบบพกพา นายธัชชัย วัฒนพรพงษ์สุข
ผศ.วรนุช ชื่นฤดีมล
21 มิถุนายน 2562 อนุสิทธิบัตร
59308 โครงรองรับที่นั่งสำหรับกายภาพบำบัด นายศรันย์ นาคภักดี
ผศ.ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์
6 ธันวาคม 2560 สิทธิบัตร
55945 แจกัน ผศ.วรนุช ชื่นฤดีมล
ผศ.นันทนา บุญลออ
นายธีรพจน์ ธีโรภาส
นายรตนพล อุบลรัตน์
นายวรณัฐ แสนเกษฒ
12 กรกฎาคม 2560 สิทธิบัตร
55946 ของประดับตกแต่ง ผศ.วรนุช ชื่นฤดีมล
ผศ.นันทนา บุญลออ
นายณัฐพล วงศ์วัลลภาภรณ์
นายวิศรุต ทวีวรสุวรรณ
12 กรกฎาคม 2560 สิทธิบัตร
55947 ที่ใส่ของ ผศ.วรนุช ชื่นฤดีมล
ผศ.นันทนา บุญลออ
น.ส. เนมินทร เกตุแก้ว
12 กรกฎาคม 2560 สิทธิบัตร
55330 กระจาด ผศ.นันทนา บุญลออ
ผศ.วรนุช ชื่นฤดีมล
นายวนัส โชคทวีศักดิ์
นายกรกิตต์ สิลาฐาปนสกุล
7 มิถุนายน 2560 สิทธิบัตร
53098 เสื่อ ผศ.นันทนา บุญลออ
นายธีรพจน์ ธีโรภาส
28 ธันวาคม 2559 สิทธิบัตร
52590 กระติกน้ำ อ.โพธ นิลสอาด
นางสาวณรินฎา นันทอมรรัตน์
28 พฤศจิกายน 2559 สิทธิบัตร
52589 โคมไฟ อ.อภิทาน ลี
น.ส.กุณฑิกา เสียงสุคนธ์
28 พฤศจิกายน 2559 สิทธิบัตร
50989 กระเป๋า (ทรงกลมแบน) ผศ.นันทนา บุญลออ
ผศ.วรนุช ชื่นฤดีมล
นายวัชรพงศ์ ชุมชูศักดิ์ศรี
นางสาววิริญา มานะอนันตกุล
30 สิงหาคม 2559 สิทธิบัตร
50988 กระเป๋า (ทรงแฟ้มสี่เหลี่ยม) ผศ.นันทนา บุญลออ
ผศ.วรนุช ชื่นฤดีมล
นางสาวนทีพร คำเจริญ
30 สิงหาคม 2559 สิทธิบัตร
50990 กระเป๋า (ทรงตะกร้า) ผศ.นันทนา บุญลออ
ผศ.วรนุช ชื่นฤดีมล
นายวรพงษ์ มนูพิพัฒน์พงษ์
30 สิงหาคม 2559 สิทธิบัตร
50987 กล่องแว่นตา ผศ.นันทนา บุญลออ
ผศ.วรนุช ชื่นฤดีมล
นางสาวคณาทิพ จันทร์วิภาส
30 สิงหาคม 2559 สิทธิบัตร
50985 กระเป๋า (สะพายหลัง) ผศ.นันทนา บุญลออ
ผศ.วรนุช ชื่นฤดีมล
30 สิงหาคม 2559 สิทธิบัตร
50986 กระเป๋า (รูปปลา) ผศ.นันทนา บุญลออ
ผศ.วรนุช ชื่นฤดีมล
น.ส.ภัควรรณรักษ์ ซื้อเจริญกุล
น.ส.ชิกาวัลย์ กิมะวงศ์ดาชัย
30 สิงหาคม 2559 สิทธิบัตร
50669 กระปุกออมสิน ผศ.นันทนา บุญลออ
ผศ.วรนุช ชื่นฤดีมล
นายนรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์
5 สิงหาคม 2559 สิทธิบัตร
49742 โคมไฟ ผศ.นันทนา บุญลออ
นายธีรพจน์ ธีโรภาส
7 มิถุนายน 2559 สิทธิบัตร
10871 กระบวนการขึ้นรูปไม้ไผ่สานด้วยการกดโมล อ.นันทนา บุญลออ
นางสาวพุธิดา เศตะพราหมณ์
11 ธันวาคม 2558 อนุสิทธิบัตร
46959 ของเล่น อ.นันทนา บุญลออ
นายณัฐพล บุญสิริพัฒนาเจริญ
12 พฤศจิกายน 2558 สิทธิบัตร
46960 ของเล่น อ.นันทนา บุญลออ
นายณัฐพล บุญสิริพัฒนาเจริญ
12 พฤศจิกายน 2558 สิทธิบัตร
10651 โถสุขภัณฑ์กระดาษเคลื่อนที่ ผศ.ดร.สกล ธีระวรัญญู
อ.พงษ์ศักดิ์ กิติโรจน์พันธ์
นายกชเหม กมลวิทย์
28 ตุลาคม 2558 อนุสิทธิบัตร
10649 อุปกรณ์สำหรับบริหารกล้ามเนื้อขา ผศ.ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์
อ.โพธ นิลสะอาด
นางสาวชวิศา พงษ์อำไพ
นางสาวฐิตินันท์ แซ่ฉั่ว
นางสาวนีรัมพร ศิริทรงกลม
นายพรยศ ฉัตรธารากุล
28 ตุลาคม 2558 อนุสิทธิบัตร
46190 อุปกรณ์สำหรับคีบ ผศ.ดร.โชคอนันต์ และคณะ 2 ตุลาคม 2558 สิทธิบัตร
10659
(1502002754)
เก้าอี้ฝึกกล้ามเนื้อทางกายภาพสำหรับเด็กพิการ ผศ.ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ 14 สิงหาคม 2558 สิทธิบัตร
44456 กระชอน อ.โพธ นิลสอาด
นางสาวดวงกมล ปัญญาปฏิภาณ
25 เมษายน 2558 สิทธิบัตร
47885 เขียง อ.โพธ นิลสอาด
นางสาวดวงกมล ปัญญาปฏิภาณ
2 กุมภาพันธ์ 2558 สิทธิบัตร
37803 อุปกรณ์สำหรับวัดความสูง ผศ.ดร.โชคอนันต์ และคณะ 30 ตุลาคม 2556 สิทธิบัตร
37451 ฝา ผศ.ดร.โชคอนันต์ และคณะ 9 ตุลาคม 2556 สิทธิบัตร
36817 กล่องบรรจุ ผศ.ดร.โชคอนันต์ และคณะ 30 สิงหาคม 2556 สิทธิบัตร
35764 อุปกรณ์สำหรับรดต้นไม้ ผศ.ดร.โชคอนันต์ และคณะ 28 พฤษภาคม 2556 สิทธิบัตร
281625 ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี มจธ. อ.นิมิต เหม่งเวหา 30 ตุลาคม 2555 ลิขสิทธิ์
32614 ภาชนะสำหรับแช่เมล็ดพันธุ์ ผศ.ดร.โชคอนันต์ และคณะ 4 เมษายน 2555 สิทธิบัตร
32893 โต๊ะทำงานพร้อมที่นั่งแบบเคลื่อนทีได้ ผศ.ดร.สกล ธีระวรัญญู 19 มกราคม 2555 สิทธิบัตร
30323 อุปกรณ์สำหรับส่องขยาย อ.ตับปิโอ เลหโตเน็น
อ.ดารณี เลหโตเน็น              ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากร นางสาวเพลินพิศ นิตรมร
22 กันยายน 2554 สิทธิบัตร
28961 ถาดปลูกต้นไม้ อ.ตับปิโอ เลหโตเน็น
อ.ดารณี เลหโตเน็น            ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากรนางสาวเพลินพิศ นิตรมร
15 ตุลาคม 2553 สิทธิบัตร

FOLLOW US

Back to top