เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

Glocal innovation leader. Global aspiration. Local inspiration.

วัตถุประสงค์

– ให้์การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
– ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีในงานศิลปะและการออกแบบด้านต่างๆ
– ให้คําปรึกษา การบริการ บริหารจัดการ และฝึกอบรมด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ แก่หน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน

เป้าหมายของเรา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ ที่มีพื้นฐานจากประเด็นและข้อถกเถียง ร่วมสมัยในสังคม ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เพราะเชื่อว่าการศึกษาด้านการออกแบบที่ผลงานสร้างสรรค์ของบัณฑิต ควรจะตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบ ต่อความต้องการสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

แผนภูมิองค์กร

 

FOLLOW US

Back to top