หลักสูตรปริญญาโท

เทคโนโลยีอาคารและนวัตกรรม

เทคโนโลยีอาคารและนวัตกรรม (Building Technology and Innovation)
Master of Science Program and Master of Fine Arts Program in Design and Planning
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรเทคโนโลยีอาคารและนวัตกรรมเน้นการเรียนรู้การออกแบบเชิงบูรณาการ (Integrated Design) ตอบสนองความต้องการnางสังคม และสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม นักศึกษาจะได้เรียนเรื่องรู้เรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ตลอดจนการใช้พลังงานในเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมอย่างละเอียด ผ่านแนวคิด และหลักการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบูรณาการแนวความคิดด้านพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

ดูรายชื่อวิชา ที่เปิดสอนทั้งหมด

ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโทเรียนเต็มเวลา 2 ปี / เรียนครบจำนวนหน่วยกิตภายใน 4 ภาคการศึกษา หรือ 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา หรือ 4 ปีการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนเพชรพระจอมเกล้า ดูรายละเอียด

FOLLOW US

Back to top