หลักสูตรปริญญาเอก

การออกแบบและวางแผน

การออกแบบและวางแผน (Design and Planing)
Doctor of Philosophy Program in Design and Planning
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบันฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจร. เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก ด้านการออกแบบและวางแผน(นานาชาติ)
โดยมีจุดมุ่งหมายคือการสร้างนวัตกรรมด้านการออกแบบ เพิ่มพูนองค์ความรู้บนฐานงานวิจัย เมื่อจบหลักสูตรบัณฑิตจะเรียนรู้ และปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถออกแบบนวัตกรรมดีสรัปทีฟด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองเห็นภาพรวมของระบบ และ
เชื่อมต่อองค์ความรู้ต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีความเข้าใจในการแก้ปัญหาในวิชาชีพของตนเอง และยังสามารถนำมาบูรณาการกับสาขาอื่น ๆ ด้วย

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

ดูรายชื่อวิชา  ที่เปิดสอนทั้งหมด

ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาเอกเรียนเต็มเวลา 3 ปี / เรียนครบจำนวนหน่วยกิตภายใน 6 ภาคการศึกษา หรือ 3 ปีการศึกษา (หลักสูตรปริญญาเอก)

ทุนการศึกษา

ทุนเพชรพระจอมเกล้า  ดูรายละเอียด

ดาวน์โหลดหลักสูตร

FOLLOW US

Back to top