วิสัยทัศน์จากคณบดี

ปัจจุบันนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. อยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลาย ๆ ด้าน การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบจะค่อนข้างกว้างและหลากหลาย เราจึงเน้นการเรียนรู้แบบองค์รวม และต้องการมุ่งเน้นให้นักศึกษาเพิ่มพูนทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นรากฐานที่สําคัญของการพัฒนานวัตกรรมสืบต่อไป

รู้หรือไม่ว่าเราสามารถใช้แนวคิดทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบเป็นเครื่องมือการจัดการได้ เกือบทุกอย่างบนโลกนี้ แต่ในมุมกลับกันเราจะใช้เครื่องมือนี้มาจัดการโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้อย่างไร?

คําตอบคือเราต้องพัฒนาความคิด และองค์ความรู้หลากหลายสิ่งให้ทันสมัย เตรียมพร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรากฐานทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ทรัพยากร ปัญหาสิ่งแวดล้อมสะสม วิถีชีวิตของคนยุคใหม่ แรงงาน หรือแม้แต่จํานวนประชากร เป็นต้น คําถามต่อมาคือในศตวรรษที่ 21 นี้ ทักษะอะไรถึงจําเป็นต่อการทํางานมากที่สุด?

เราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์เป็นหลัก จึงพยายามเลือกเฟ้นนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมค้นหาพันธมิตร ที่เชื่อว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้นั้นจะสําเร็จอย่างงดงาม

FOLLOW US

Back to top