ทุนการศึกษา

ก: ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า สำหรับผู้มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

– ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
– เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 หรือเทียบเท่า
– **ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ : TOEFL, IELTS, CU-TEP, TOEIC, CEFR หรือ RMIT.
– มีแฟ้มสะสมผลงานออกแบบหรือศิลปะ
– ผ่านการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และการสอบสัมภาษณ์จากทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.

หมายเหตุ

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องผ่านเกณฑ์ ดังต่อไปนี้: TOEFL (iBT) = 61, IELTS = 5, CU-TEP = 500 (61), RMIT = Upper Intermediate (5), TOEIC = 605 หรือ CEFR 51: B2.

สำหรับผู้ที่ได้คะแนน IELTS – 4.5, TOEFL (iBT) – 53-60, CU-TEP –53-60, RMIT = Intermediate (4.5), TOEIC=540-604 or CEFR 41-50: B1 สามารถสมัครเข้าศึกษา สอบความถนัด และสอบสัมภาษณ์ เมื่อได้ตอบรับเข้าศึกษาจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก่อนเปิดภาคเรียน

หากต้องการสอบภาษาอังกฤษ RMIT นักเรียนสามารถสมัครโดยตรงที่สำนักงาน RMIT

อาคาร Major Avenue Ratchayothin ชั้น 3 กรุณาติดต่อ 0-2930-3570 หรือ Line ID: rmitenglishth

ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษใช้สำหรับการสมัครเข้าศึกษาเท่านั้น

ในกรณีที่นักศึกษายื่นคะแนนภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่มจธ. กำหนด จะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาอีกครั้ง ตามประกาศนโยบายการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564


ข: ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้าน

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

– ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
– เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
– **ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ : TOEFL, IELTS, CU-TEP, หรือ RMIT.
– มีแฟ้มสะสมผลงานออกแบบหรือศิลปะ
– ผ่านการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และการสอบสัมภาษณ์จากทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.
– มีความโดดเด่นทางด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นำ และด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ต้องนำเสนอความสามารถเฉพาะด้านในแฟ้มสะสมผลงานสำหรับคณะกรรมการ มจธ.)

หมายเหตุ

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องผ่านเกณฑ์ ดังต่อไปนี้: TOEFL (iBT) = 61, IELTS = 5, CU-TEP = 500 (61), RMIT = Upper Intermediate (5), TOEIC = 605 หรือ CEFR 51: B2.

สำหรับผู้ที่ได้คะแนน IELTS – 4.5, TOEFL (iBT) – 53-60, CU-TEP –53-60, RMIT = Intermediate (4.5), TOEIC=540-604 or CEFR 41-50: B1 สามารถสมัครเข้าศึกษา สอบความถนัด และสอบสัมภาษณ์ เมื่อได้ตอบรับเข้าศึกษาจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก่อนเปิดภาคเรียน

หากต้องการสอบภาษาอังกฤษ RMIT นักเรียนสามารถสมัครโดยตรงที่สำนักงาน RMIT

อาคาร Major Avenue Ratchayothin ชั้น 3 กรุณาติดต่อ 0-2930-3570 หรือ Line ID: rmitenglishth

ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษใช้สำหรับการสมัครเข้าศึกษาเท่านั้น

ในกรณีที่นักศึกษายื่นคะแนนภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่มจธ. กำหนด จะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาอีกครั้ง ตามประกาศนโยบายการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

คุณสมบัติด้านความสามารถเฉพาะด้าน

กีฬา

เป็นนักกีฬาทีมชาติหรือนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ เคยเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติหรือระดับนานาชาติ,  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือเป็นนักเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย มีความสามารถด้านกีฬาเป็นเลิศ สามารถเป็นตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันได้

ศิลปะ

มีทักษะการออกแบบและวาดเส้น เคยได้รับรางวัลการประกวดผลงานศิลปะระดับชาติหรือนานาชาติ  มีเวลาช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้านศิลปะและการออกแบบ

ดนตรีไทยและดนตรีสากล

สามารถเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดก็ได้อย่างน้อย 1 ชิ้น โดยบรรเลงร่วมวงดนตรีได้ มีประสบการณ์ทางด้านดนตรีไทย และดนตรีสากลบนเวที (นำเสนอผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน) มีเวลาฝึกซ้อมกับวงดนตรีมหาวิทยาลัย และพร้อมเล่นดนตรีให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

นาฏศิลป์ไทย-สากล/ ขับร้องไทยและสากล

มีทักษะด้านนาฏศิลป์ไทย การเต้น หรือการขับร้องสากล มีประสบการณ์การแสดงบนเวที (นำเสนอผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน) มีเวลาฝึกฝนร่วมกับนักแสดงอื่น ๆ เพื่อแสดงในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

ผู้นำ

ได้รับเกียรติบัตรหรือรางวัลผู้นำระดับชาติ มีความเป็นผู้นำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต เป็นผู้นำนักเรียนในระดับประเทศ ระดับพื้นที่เขตการศึกษา ระดับจังหวัด หรือเป็นแกนนำจัดกิจกรรมของชุมชนในระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ มีผลงานด้านความเป็นผู้นำตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ได้รับรางวัลสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร รางวัลความคิดสร้างสรรค์ หรือรางวัลนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ ได้รับการยอมรับจากองค์กรหรือคณะกรรมการด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมตลอด 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา

หมายเหตุ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. จะส่งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาให้คณะกรรมการ มจธ. พิจารณาความเหมาะสมเฉพาะด้านเพื่อรับทุนต่อไป


ค. ทุนการศึกษา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.จัดทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน ดังนี้

  1. เป็นนักศึกษาปัจจุบัน
  2. เป็นนักศึกษาผู้มีผลการเรียนโดดเด่น
  3. เป็นนักศึกษาผู้ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
  4. เป็นนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มจธ. โดยเฉพาะ

หมายเหตุ ทุนการศึกษานี้ มอบให้แก่นักศึกษาปีที่ 2 ถึงนักศึกษาปีที่ 5


Presidential International Scholarship Program (PISP)

Presidential International Scholarship Program (PISP)

โดยอธิการบดี มจธ. ทั้ง 5 คน

  1. รศ. ดร. ไพบูลย์ หังสพฤกษ์
  2. รศ. ดร. หริส สูตะบุตร
  3. ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร
  4. รศ. ดร. ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
  5. รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

– นักศึกษาต่างชาติ (ไม่ใช้สัญชาติไทย)
– ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS: 5, TOEFL: 61)
– ได้รับการเสนอชื่อขอรับทุนการศึกษา โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.

จำนวนทุนการศึกษา

– 5 ทุนต่อสาขาวิชา (รวมเป็น 20 ทุน สำหรับนักศึกษาแรกเข้าในระดับปริญญาตรี และจำนวน 5 ทุนสำหรับนักศึกษาแรกเข้าในระดับปริญญาโท ต่อปีการศึกษา)
– มอบทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา (ตามข้อกำหนดของหลักสูตร)

หมายเหตุ: ทุนการศึกษานี้มีให้ 5 ปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 2562-2566 เท่านั้น

รายละเอียดทุนการศึกษา

รายละเอียด ทุนการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท
ค่าเรียน จ่ายตามจริง
3,000 บาท/ หน่วยกิต
(90 USD/ Credit)
ค่าเทอม/ภาคการศึกษา 25,000 บาท
(750.1 USD)
25,000 บาท
(750.1 USD)
ค่าเทอม/ ภาคการศึกษาพิเศษ (รวม 4 ภาคการศึกษา) 36,750 บาท
(1,102.62 USD)

เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา

– ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ไม่ลาออกหรือยุติภาคการศึกษาโดยไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผล
– ผู้รับทุนการศึกษามีความประพฤติดี และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ มจธ. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์รับทุนการศึกษา
– ผู้รับทุนต้องได้รับ GPA (เกรดเฉลี่ยสะสม)
o หลักสูตรปริญญาตรี GPA  2.50 หรือมากกว่า
o หลักสูตรปริญญาโท GPA 3.25 หรือมากกว่า
o หากผู้รับทุนการศึกษาได้รับเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้น อย่างไรก็ตาม หากในปีการศึกษาถัดไป ผู้รับทุนมีเกรดเฉลี่ยถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการคืนสถานะทุนการศึกษา

หมายเหตุ

– จำนวนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง
– อัตราแลกเปลี่ยนคำนวณโดยประมาณจากธนาคารแห่งประเทศไทย อัพเดทได้จากลิงก์ https://goo.gl/7qPGoC
– หลักสูตรการเรียนระดับปริญญาโท มีทุนการศึกษาเฉพาะแผน ก : วิทยานิพนธ์ (ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ/ การประชุมนานาชาติ)


ง. ทุนการศึกษา มจธ. สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Multi-Intellectuals Scholarship

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
– พักอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม
– ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS: 5, TOEFL: 61)
– ได้รับการเสนอชื่อขอรับทุนการศึกษา โดยคณะต่างๆ ใน มจธ.

จำนวนทุนการศึกษา
– 4 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
– 4 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
– มอบทุนการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา (ตามข้อกำหนดของหลักสูตร)

รายละเอียดทุนการศึกษา

รายละเอียด ทุนการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท
ค่าเรียน จ่ายตามจริง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว/เดือน 8,000 บาท
(240 USD)
10,000 บาท
(300 USD)
อุปกรณ์การเรียน/ปี 10,000 บาท
(300 USD)
ประกันสุขภาพ/ปี 2,000 บาท
(60 USD)

เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา
– ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ไม่ลาออกหรือยุติภาคการศึกษาโดยไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผล
– ผู้รับทุนการศึกษาควรมีอุปนิสัยที่ดี และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ มจธ. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์รับทุนการศึกษา
– ผู้รับทุนต้องได้รับ GPA (เกรดเฉลี่ยสะสม)
o หลักสูตรปริญญาตรี GPA 2.50 หรือมากกว่า
o หลักสูตรปริญญาโท GPA 3.25 หรือมากกว่า
o หากผู้รับทุนการศึกษาได้รับเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้น อย่างไรก็ตาม หากในปีการศึกษาถัดไป ผู้รับทุนมีเกรดเฉลี่ยถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการคืนสถานะทุนการศึกษา

หมายเหตุ
– จำนวนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง
– อัตราแลกเปลี่ยนคำนวณโดยประมาณจากธนาคารแห่งประเทศไทย อัพเดทได้จากลิงก์ https://goo.gl/7qPGoC


KMUTT International Scholarship Program (KISP)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
– เป็นนักศึกษาต่างชาติ ยกเว้นนักศึกษา กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม
– ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS: 5, TOEFL: 61)
– ได้รับการเสนอชื่อขอรับทุนการศึกษา โดยคณะต่างๆ ใน มจธ.

จำนวนทุนการศึกษา
– 10 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
– 10 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
– มอบทุนการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา (ตามข้อกำหนดของหลักสูตร)

รายละเอียดทุนการศึกษา

รายละเอียด ทุนการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท
ค่าเรียน จ่ายตามจริง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว/เดือน 8,000 บาท
(240 USD)
10,000 บาท
(300 USD)
อุปกรณ์การเรียน/ปี 10,000 บาท
(300 USD)
ประกันสุขภาพ/ปี 2,000 บาท
(60 USD)

เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา

– ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ไม่ลาออกหรือยุติภาคการศึกษาโดยไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผล
– ผู้รับทุนการศึกษาควรมีอุปนิสัยที่ดี และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ มจธ. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์รับทุนการศึกษา
– ผู้รับทุนต้องได้รับ GPA (เกรดเฉลี่ยสะสม)
o หลักสูตรปริญญาตรี GPA  2.50 หรือมากกว่า
o หลักสูตรปริญญาโท GPA 3.25 หรือมากกว่า
o หากผู้รับทุนการศึกษาได้รับเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้น อย่างไรก็ตาม หากในปีการศึกษาถัดไป ผู้รับทุนมีเกรดเฉลี่ยถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการคืนสถานะทุนการศึกษา

หมายเหตุ

– จำนวนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง
– อัตราแลกเปลี่ยนคำนวณโดยประมาณจากธนาคารแห่งประเทศไทย อัพเดทได้จากลิงก์ https://goo.gl/7qPGoC


FOLLOW US

Back to top