หลักสูตรปริญญาโท

การสื่อสารทัศนศิลป์

การสื่อสารทัศนศิลป์ (Visual Communication)
Master of Science Program and Master of Fine Arts Program in Design and Planning
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรการสื่อสารทัศนศิลป์มีวัตถุประสงค์ในการการสำรวจภาพลักษณ์ และบทบาทของสังคม-วัฒนธรรมร่วมสมัย นักศึกษาจะได้เรียนรู้โปรเจคการออกแบบเชิงนวัตกรรม ผ่านการค้นคว้าและสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักออกแบบ ศิลปิน ผู้สร้างภาพยนตร์ นักวาดภาพประกอบ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการเรียนรู้ด้านการ ‘สื่อสาร’อย่างละเอียด ต้องการเพิ่มพูนทักษะความรู้ ผ่านการเรียนแบบพหุปัญญา เน้นการคิด วิเคราะห์ สนับสนุน และการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

ดูรายชื่อวิชา ที่เปิดสอนทั้งหมด

ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโทเรียนเต็มเวลา 2 ปี / เรียนครบจำนวนหน่วยกิตภายใน 4 ภาคการศึกษา หรือ 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา หรือ 4 ปีการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนเพชรพระจอมเกล้า ดูรายละเอียด

FOLLOW US

Back to top