หลักสูตรปริญญาตรี

สถาปัตยกรรมภายใน

Bachelor of Architecture, (Interior Architecture)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในเน้นการพัฒนาความคิดที่เปิดกว้าง สร้างทักษะผ่านกระบวนการการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ (Creative Skills) นักศึกษาจะเข้าใจบริบททางสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมอาคารอย่างถ่องแท้ จากความรู้ความเข้าใจในสุนทรียภาพ ประโยชน์ใช้สอย ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมภายในกับบริบททางสังคม และการศึกษาด้านศิลปะการออกแบบอย่างเข้มข้น นักศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน จะได้ทำงานกับโครงสร้างในอาคาร วัสดุ และผสมผสานทุกองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดพื้นที่ภายใน ไม่ว่าจะเป็นพื้น ผนัง หน้าต่าง จนถึงการตกแต่ง การเลือกโทนสี การใช้แสงสว่าง การเลือกเฟอร์นิเจอร์ และพื้นผิวอาคาร

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

ดูรายชื่อวิชา ที่เปิดสอนทั้งหมด

ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีเรียนเต็มเวลา 5 ปี / เรียนครบจำนวนหน่วยกิตภายใน 10 ภาคการศึกษา หรือ 5 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 20 ภาคการศึกษา หรือ 10 ปีการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนเพชรพระจอมเกล้า ดูรายละเอียด

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

อาชีพที่มีโอกาสจ้างงานเมื่อสำเร็จการศึกษา เช่น สถาปนิกออกแบบภายใน, มัณฑนากร, นักออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉาก, เซลล์หรือตัวแทนจัดจำหน่าย, ทำงานในบริษัทสถาปัตยกรรม, ที่ปรึกษาด้านการอะอกแบบและตกแต่ง, ธุรกิจองค์กร, ทำงานในบริษัทออกแบบตกแต่งภายใน หรือบริษัทก่อสร้าง, ผู้รับเหมา, นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์, นักออกแบบและจัดการงานอีเวนต์, นักออกแบบนิทรรศการ, ผู้ดูแลนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์, นักวาดภาพประกอบ, นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ และนักออกแบบกราฟิก

Student Work

FOLLOW US

Back to top