หลักสูตรปริญญาตรี

นวัตกรรมการออกแบบ

Bachelor of Fine and Applied Arts (Design Innovation)
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบให้ความสำคัญกับการออกแบบโดยเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง (Human-centered Design) เพื่อให้นักศึกษามีความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวรับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมออกแบบที่สมบูรณ์แบบ มากไปกว่านั้นยังเล็งเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างประสบการณ์จริงในการค้นคว้าข้อมูล วิจัยผู้ใช้งาน และออกแบบโครงการ เราฝึกฝนให้ผู้เรียนเป็นนักออกแบบมืออาชีพ เพียบพร้อมด้วยทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในด้านธุรกิจออกแบบ รวมทั้งผลักดันาให้ผลิตผลงานในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

ดูรายชื่อวิชา ที่เปิดสอนทั้งหมด (2016-2020 หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม)
ดูรายชื่อวิชา ที่เปิดสอนทั้งหมด (2021 เป็นต้นไป หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบ)

ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีเรียนเต็มเวลา 4 ปี / เรียนครบจำนวนหน่วยกิตภายใน 8 ภาคการศึกษา หรือ 4 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา หรือ 8 ปีการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนเพชรพระจอมเกล้า ดูรายละเอียด

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

เป้าหมายสูงสุดของหลักสูตรคือการผลิตนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการสร้างสรรค์ อาทิ นักออกแบบผลิตภัณฑ์, ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ, นักวิจัยด้านการออกแบบในบริษัทที่มุ่งเน้นการออกแบบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์, ผู้ออกแบบนิทรรศการ, ครีเอทีฟในอุตสาหกรรมโฆษณา, นักออกแบบและผลิตภาพยนตร์กับดนตรี, ผู้จัดงาน(การออกแบบระบบและบริการ), นักออกแบบ UX/UI (ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน)

Student Work

FOLLOW US

Back to top