หลักสูตรปริญญาโท

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

การออกแบบประสบการณ์ (UX/UI, User Experience/User Interface)
Master of Science Program and Master of Fine Arts Program in Design and Planning
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรการออกแบบประสบการณ์ (UX/UI) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะความรู้เรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction Design (HCI)) ทางด้านจิตใจ กายภาพ สังคม และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ของเราคือพัฒนาอุตสาหกรรมในการสร้างผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความเข้าใจ การพัฒนาคุณค่าตามความต้องการของผู้ใช้ บัณฑิตจากหลักสูตรการออกแบบประสบการณ์ สามารถประกอบอาชีพ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษย์ และนักวิจัยผู้ใช้งาน (User Researchers) เป็นต้น

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

ดูรายชื่อวิชา ที่เปิดสอนทั้งหมด

ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโทเรียนเต็มเวลา 2 ปี / เรียนครบจำนวนหน่วยกิตภายใน 4 ภาคการศึกษา หรือ 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา หรือ 4 ปีการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนเพชรพระจอมเกล้า ดูรายละเอียด

FOLLOW US

Back to top