ประวัติความเป็นมา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. หลักสูตรนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 มีการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ที่ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร ในการเรียนการสอน โดยประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาตรี 6 หลักสูตร ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมภายใน, ภูมิสถาปัตยกรรม, นวัตกรรมการออกแบบ, ออกแบบนิเทศศิลป์, การบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา (MIDI)

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบและการวางแผน ประกอบด้วย 7 วิชาเอก ได้แก่ สถาปัตยกรรม, การออกแบบแสงสว่าง,  การบริหารการออกแบบ, การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX/UI), เทคโนโลยีอาคารและนวัตกรรม, การจัดการชุมชนเมือง, การสื่อสารทัศนศิลป์

 

FOLLOW US

Back to top