โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. และมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเราในประเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความคิด รวมถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. มอบโอกาสพิเศษสําหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการมาแลกเปลี่ยนกับเรา ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนสอนภาษาอังกฤษและมีสาขาวิชาการออกแบบที่หลากหลาย โดดเด่นด้วยสถานที่ตั้งในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

หลักสูตรระดับปริญญาตรีของเราประกอบด้วย สาขาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบอุตสาหกรรม และการออกแบบการสื่อสาร ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาโทประกอบด้วย สาขาเทคโนโลยีอาคารและการออกแบบ ซึ่งเราให้ความสําคัญกับเรื่องมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ดังนั้นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. จึงมีการเรียนรู้แบบสหวิทยาการเป็นหลัก เปิดกว้างทางทางความคิด และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทําความเข้าใจ มีส่วนร่วมในวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทัศนศึกษา กิจกรรมวิชาการ และการบรรยายพิเศษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเรา

นักเรียนแลกเปลี่ยน

เนื่องจากปีการศึกษาในประเทศไทย และต่างประเทศมีความแตกต่างกัน นักศึกษาที่ต้องการมาแลกเปลี่ยนควรวางแผนอย่างรอบคอบ หากต้องการเข้าร่วมภาคการศึกษาที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. คือ

– ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มในต้นเดือนมิถุนายนและสิ้นสุดต้นเดือนตุลาคม
– ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มต้นปลายเดือนตุลาคมและสิ้นสุดต้นเดือนมีนาคม

(วันที่เปิด-ปิดภาคการศึกษาอาจแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละปี โปรดศึกษาที่ปฏิทินการศึกษา)

การยื่นคําร้องขอวีซ่าเพื่อศึกษาต่อที่คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจธ. จะถูกส่งไปยังสถานทูตไทยในประเทศที่นักศึกษาต้องการไปแลกเปลี่ยน และเมื่อวีซ่าอนุมัตินักศึกษาจะได้รับวีซ่านักเรียนซึ่งมีระยะเวลาจํากัด

มหาวิทยาลัยพันธมิตรของเรา

ญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัย จำนวนนักศึกษา
 • Shibaura Institute of Technology
31
 • Kyoto Institute of Technology
11
 • Gifu University
5
 • Kanazawa University
3
 • Fukui University
2
 • Tokai University
2
 • Osaka University
1

เยอรมัน

มหาวิทยาลัย จำนวนนักศึกษา
 • University of Bremen
23
 • Technische Universität Braunschweig
3
 • Braunschweig University of Technology
2
 • Coburg University of Applied Sciences and Arts
1
 • The Hochschule Wismar
1

เกาหลีใต้

มหาวิทยาลัย จำนวนนักศึกษา
 • Yeojoo Institute of Technology
11
 • Hanyang University
7
 • Ulsan National Institute of Science and Technology
1

ออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัย จำนวนนักศึกษา
 • University of Technology Sydney
17

สิงคโปร์

มหาวิทยาลัย จำนวนนักศึกษา
 • Nanyang Academy of Fine Arts
11

สวิตเซอร์แลนด์

มหาวิทยาลัย จำนวนนักศึกษา
 • University of Applied Science Aargau
7
 • University of Applied Sciences North-West Switzerland
2

ฟินแลนด์

มหาวิทยาลัย จำนวนนักศึกษา
 • Jyvaskylas University of Applied Sciences
4
 • University of Helsinki
2
 • Aalto
1

อินเดีย

มหาวิทยาลัย จำนวนนักศึกษา
 • Ansal University
6

ฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัย จำนวนนักศึกษา
 • ENSCI-Les Ateliers
4

เนเธอร์แลนด์

มหาวิทยาลัย จำนวนนักศึกษา
 • Hanze University Groningen
3

จีน

มหาวิทยาลัย จำนวนนักศึกษา
 • Shanghai Institute of Visual Arts
2

ไต้หวัน

มหาวิทยาลัย จำนวนนักศึกษา
 • National Taipei University of Technology
2

เบลเยียม

มหาวิทยาลัย จำนวนนักศึกษา
 • St.Lucas University
1

เดนมาร์ก

มหาวิทยาลัย จำนวนนักศึกษา
 • Jacob Jensen Design Denmark
1

อิตาลี

มหาวิทยาลัย จำนวนนักศึกษา
 • Nuova Accademia di Belle Arti
1

นิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัย จำนวนนักศึกษา
 • Canterbury Sports Management College
1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณฐิติกานต์ ศรีทรานนท์
email : thitikarn.sri@kmutt.ac.th
โทร : +66 2470 7887

 


ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มใบสมัครโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้า
ดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้า
ดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก
ดาวน์โหลด

แนวทางการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนขาออก มจธ.
ดาวน์โหลด


โครงการแลกเปลี่ยน ระหว่างประเทศ

รายละเอียดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้า
ดาวน์โหลด

โครงการฝึกงานห้องปฎิบัติการ
ดาวน์โหลด

โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม
ดาวน์โหลด

FOLLOW US

Back to top