หลักสูตรปริญญาโท

การบริหารการออกแบบ

การบริการการออกแบบ (Design Management)
Master of Science Program and Master of Fine Arts Program in Design and Planning
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรบริหารการออกแบบมีเป้าหมายในการส่งเสริมธุรกิจและสังคมให้สามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ สร้างความเข้าใจด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านการคิด วิเคราะห์ และใช้กลยุทธ์การจัดการ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐาน รับฟังประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมโอกาสในการขยายพื้นฐานความรู้แบบเป็นระบบ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นผู้ประกอบการด้านการออกแบบ, ผู้จัดการโครงการออกแบบ, หัวหน้าทีมออกแบบ, นักวิจัยด้านการออกแบบ และนักพัฒนาด้านการออกแบบ เป็นต้น

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

ดูรายชื่อวิชา ที่เปิดสอนทั้งหมด

ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโทเรียนเต็มเวลา 2 ปี / เรียนครบจำนวนหน่วยกิตภายใน 4 ภาคการศึกษา หรือ 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา หรือ 4 ปีการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนเพชรพระจอมเกล้า ดูรายละเอียด

FOLLOW US

Back to top