หลักสูตรปริญญาโท

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม (Architecture)
Master of Science Program and Master of Fine Arts Program in Design and Planning
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมมุ่งเน้นการฝึกอบรมและการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบ ให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการค้นคว้าวิจัยข้อมูลความรู้ หาแนวทางต่อยอดผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และนำมาใช้แก้ปัญหาแบบองค์รวม จนเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและทำได้จริง สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความหลากหลายในมิติต่าง ๆ ของเรา ตั้งแต่โครงสร้างสตูดิโอออกแบบ หลักสูตรเฉพาะบุคคล โปรเจค และกิจกรรมนอกหลักสูตร ไปจนถึงการสรรหาคณาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานจริงแบบผู้เชี่ยวชาญ

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

ดูรายชื่อวิชา ที่เปิดสอนทั้งหมด

ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโทเรียนเต็มเวลา 2 ปี / เรียนครบจำนวนหน่วยกิตภายใน 4 ภาคการศึกษา หรือ 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา หรือ 4 ปีการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนเพชรพระจอมเกล้า ดูรายละเอียด

FOLLOW US

Back to top