หลักสูตรปริญญาโท

การจัดการชุมชนเมือง

การจัดการชุมชนเมือง (Urban Management)
Master of Science Program and Master of Fine Arts Program in Design and Planning
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ)

เราเชื่อว่าหลักสูตรการจัดการชุมชนเมืองจะช่วยให้การสื่อสารระหว่างนักวิชาการ ผู้ปฎิบัติงาน ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและเมืองให้เกิดความยั่งยืน หลักสูตรการจัดการชุมชนเมืองมุ่งเน้นที่การจัดการทรัพยากรในเมืองเป็นหลัก นักศึกษาจะได้เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐาน และทุนทางมนุษย์กับสังคม ซึ่งก่อให้เกิดชุมชนเมืองที่มีคุณภาพ มากไปกว่านั้นยังได้ค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างละเอียดผ่านโปรเจควิจัย โดยใช้แนวทางปฏิบัติจริงตามแนวทางสหสาขาวิชาชีพ ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบนานาชาติ

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

ดูรายชื่อวิชา ที่เปิดสอนทั้งหมด

ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโทเรียนเต็มเวลา 2 ปี / เรียนครบจำนวนหน่วยกิตภายใน 4 ภาคการศึกษา หรือ 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา หรือ 4 ปีการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนเพชรพระจอมเกล้า ดูรายละเอียด

FOLLOW US

Back to top