หลักสูตรปริญญาตรี

สถาปัตยกรรม

Bachelor of Architecture (Architecture)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมมุ่งเน้นการฝึกอบรมและการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบ ให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการค้นคว้าวิจัยข้อมูลความรู้ หาแนวทางต่อยอดผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และนำมาใช้แก้ปัญหาแบบองค์รวม จนเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและทำได้จริง สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความหลากหลายในมิติต่าง ๆ ของเรา ตั้งแต่โครงสร้างสตูดิโอออกแบบ หลักสูตรเฉพาะบุคคล โปรเจค และกิจกรรมนอกหลักสูตร ไปจนถึงการสรรหาคณาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานจริงแบบผู้เชี่ยวชาญ

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

ดูรายชื่อวิชา ที่เปิดสอนทั้งหมด

ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีเรียนเต็มเวลา 5 ปี / เรียนครบจำนวนหน่วยกิตภายใน 10 ภาคการศึกษา หรือ 5 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 20 ภาคการศึกษา หรือ 10 ปีการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนเพชรพระจอมเกล้า ดูรายละเอียด

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา มีดังนี้ สถาปนิก, สถาปนิกชุมชน, ผู้จัดการสถานที่, ผู้จัดการโครงการ, ผู้จัดการก่อสร้าง, ที่ปรึกษาด้านวัสดุ, สไตลิสต์, ที่ปรึกษาด้านการออกแบบยั่งยืน, นักเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม, นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, บล็อกเกอร์ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม, นักเขียน, นักสำรวจรังวัดอาคาร, สถาปนิกผังเมือง, นักวิจัยด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม, ผู้ตรวจสอบอาคารทางประวัติศาสตร์, นักออกแบบประสบการณ์เกมส์, นักวาดภาพประกอบ, ผู้รับเหมา และนักออกแบบ 3D model หรือ BIM (การสร้างแบบจำลองอาคาร)

Student Work

FOLLOW US

Back to top