หลักสูตรปริญญาตรี

ออกแบบนิเทศศิลป์

Bachelor of Fine Arts (Communication Design)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์มีเป้าหมายในการส่งเสริมการแก้ปัญหาและคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการค้นคว้า หาความต้องการตามบริบท ด้วยการศึกษาที่มุ่งเน้นไปการออกแบบอย่างยั่งยืนเหนือเทคโนโลยี นักศึกษาจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตงานออกแบบ เสริมสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในรายวิชาต่าง ๆ อาทิ จิตวิทยา (Psychology), สัญศาสตร์ (Semiotics) และทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theories) พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ ส่งผลให้กระบวนการเรียนการสอนมีความหลากหลาย นักศึกษามีแนวคิดที่เปิดกว้าง ตลอดจนเข้าใจในความแตกต่างของผู้คน งานออกแบบ แนวคิด วัฒนธรรมภายในและภายนอกประเทศไทย

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

ดูรายชื่อวิชา ที่เปิดสอนทั้งหมด

ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีเรียนเต็มเวลา 4 ปี / เรียนครบจำนวนหน่วยกิตภายใน 8 ภาคการศึกษา หรือ 4 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา หรือ 8 ปีการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนเพชรพระจอมเกล้า ดูรายละเอียด

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์สามารถทำอาชีพได้ดังนี้ จิตรกร, ศิลปิน, นักวาดภาพประกอบหรือนักออกแบบกราฟิก, นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, นักวิจัยด้านการออกแบบการสื่อสาร, นักการศึกษาด้านการออกแบบสื่อสาร, ช่างภาพ, นักสร้างสรรค์คอนเทนต์, แอนิเมเตอร์ 2d และ 3d, นักออกแบบเสียง, ผู้จัดงานกิจกรรมตามการออกแบบสื่อสาร, ผู้กำกับโฆษณา, บรรณาธิการภาพถ่ายและวิดีโอ, ผู้กำกับภาพยนตร์อิสระ และนักออกแบบตัวอักษร เป็นต้น

Student Work

FOLLOW US

Back to top