หลักสูตรปริญญาตรี

ภูมิสถาปัตยกรรม

Bachelor of Landscape Architecture
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมใช้หลักสหวิทยาการ (Multi-disciplinary Curriculum) ปลูกฝังนักศึกษาให้เป็นภูมิสถาปนิกที่มีมุมมองเปิดกว้าง เข้าใจองค์รวม และการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก เราฝึกฝนนักศึกษาให้เป็นนักคิด นักปฏิบัติ ที่สามารถนำความรู้และทักษะด้านการออกแบบภูมิทัศน์รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง มาปรับใช้ในการออกแบบ เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมที่หลากหลาย ตลอดจนตระหนักถึงเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบมนุษยชาติและสังคม

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

ดูรายชื่อวิชา ที่เปิดสอนทั้งหมด

ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีเรียนเต็มเวลา 5 ปี / เรียนครบจำนวนหน่วยกิตภายใน 10 ภาคการศึกษา หรือ 5 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 20 ภาคการศึกษา หรือ 10 ปีการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนเพชรพระจอมเกล้า ดูรายละเอียด

ภูมิสถาปัตยกรรมคืออะไร?

ภูมิสถาปัตยกรรมคืออะไร? แตกต่างกับสถาปัตยกรรมอย่างไร? สำหรับผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม หาคำตอบได้ที่นี่  ดูรายละเอียด

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมที่ SoA+D, KMUTT เรียนอย่างไร?

“หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. ต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้แบบสหวิชา เป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานกับสาขาการออกแบบต่าง ๆ สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับไม่ใช่แค่การเรียนออกแบบเท่านั้น หากยังเป็นประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการทำงานร่วมกันกับกับชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

ดร.กาญจนี พุทธิเมธี ผู้อำนวยการ Urban Sense Lab คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (SoA+D, KMUTT) กล่าวถึงแนวคิดและหลักสูตรการเรียนภูมิสถาปัตยกรรม

เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้หยุดอยู่ที่ห้องเรียน นักศึกษาหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมจะได้รับประสบการณ์และโอกาสในระดับชาติและนานาชาติตลอดการเรียนการสอนตลอด 5 ปี  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การผสมผสานภูมิสถาปัตยกรรมและการออกแบบแสงสว่าง (Lighting Design)

ถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจภูมิสถาปัตยกรรม ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว อยากเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชนเมืองและสังคม และยังชื่นชอบการทำงานร่วมกันกับผู้คนในวิชาชีพต่าง ๆ เราขอแนะนำหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (SoA+D, KMUTT)

บทสัมภาษณ์ของ ผศ.ดร.จรรยาพร สไตเลอร์. (ผู้อำนวยการ Lighting Research & Innovation Center (LRIC)) เกี่ยวกับการบูรณาการ และความร่วมมือระหว่างภูมิสถาปัตยกรรมและการออกแบบแสงสว่าง (Lighting Design) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม.

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

อัตราการจ้างงานของภูมิสถาปนิกเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษามีดังนี้ ภูมิสถาปัตยกรรม, ที่ปรึกษาภูมิสถาปัตยกรรม, ผู้รับเหมาภูมิสถาปัตยกรรม, บริษัทอสังหาริมทรัพย์, ผู้เพาะพันธุ์พืชและผู้รับเหมา, ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และนักวิจัยออกแบบภูมิทัศน์

FOLLOW US

Back to top