หลักสูตรปริญญาโท

การออกแบบแสงสว่าง

การออกแบบแสงสว่าง (Lighting Design)
Master of Science Program and Master of Fine Arts Program in Design and Planning
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ)

เนื่องจากหลักสูตรการออกแบบแสงสว่างจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. เป็นหลักสูตรแรกที่เปิดสอนในภูมิภาคเอเชีย เราจึงมีความเชี่ยวชาญ เป็นอย่างยิ่ง มากกว่านั้นหลักสูตรนี้กำลังเป็นที่ต้องการสูงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศด้วย นักศึกษาจะได้เรียนเนื้อหาด้านการออกแบบแสงสว่างแบบองค์รวม อาทิ การออกแบบแสงสว่างในช่วงกลางวัน กลางคืน แสงประดิษฐ์ และเทคโนโลยีการออกแบบแสงสว่าง เพื่อตอบสนองต่อการใช้ชีวิตมนุษย์ ทั้งด้านการใช้งาน ควบคู่ไปกับคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและความงดงามทางสุนทรียภาพ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับสถาปนิก, สถาปนิกออกแบบภายใน, มัณฑนากร, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญที่สนใจด้านการออกแบบแสงสว่าง

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

ดูรายชื่อวิชา ที่เปิดสอนทั้งหมด

ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโทเรียนเต็มเวลา 2 ปี / เรียนครบจำนวนหน่วยกิตภายใน 4 ภาคการศึกษา หรือ 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา หรือ 4 ปีการศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนเพชรพระจอมเกล้า ดูรายละเอียด

FOLLOW US

Back to top